Polityka Prywatności / RODO

Polityka Prywatności

Jak zarządzamy danymi osobowymi? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Tematy:
– jakie dane są zbierane od użytkowników,
– w jaki sposób są wykorzystywane,
– jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem,
– w jaki sposób można dokonywać zmian w swoich danych osobowych,
– w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Jeżeli nie chcesz abyśmy usuneli Twoje dane osobowe z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres email: info@tiger.shop.pl. Jeżeli nie chcesz nic zmieniać, to nie musisz nic robić.

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tiger BRO Sp. z o.o. Al. Jana Pawla II 66, 00-170 Warszawa,
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Jessica Zelazko, e-mail: rodo@fightexpert.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rejestracja w procesie rekrutacji do programu telewizyjnego „Best of the Best – Turniej MMA”.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalniy okres 12 miesiecy od dnia zakończenia rekrutacji do programu i, a w razie zakwalifikowania do programu od dnia zakonczenia emisji programu.
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem rejestracyjnym i rekrutacyjnym do programu „Best of the Best – turniej MMA”.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza polityka prywatności witryny internetowej (www.najlepszyznajlepszych.com) ma charakter informacyjny. Nie są to obowiązki osób odwiedzajacych.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej (www.najlepszyznajlepszych.com) jest Tiger BRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Osobą odpowiedzialną jest Jessica Zelazko.

Podanie danych osobowych w podczas rejestracji i zgłoszeniu swojej kandydatury do wzięcia udziału w programie BEST OF THE BEST jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wszystkim przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkim przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania danych w ramach rejestracji.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Witryna internetowa (www.najlepszyznajlepszych.com) zawsze dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych klientów, a w szczególności zapewnia, by zbierane przez nas dane byly przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla wyznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez witryne internetowa (www.najlepszyznajlepszych.com) wynika z działań podejmowanych przez osobę odwiedzającą i zgłaszającą chęć wzięcia udziału w programie BEST OF THE BEST.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów:
– rejestracja i kwalifikacja do casting programu BEST OF THE BEST.
– marketing bezpośredni, promowanie i informowanie o własnych produktów lub usługach – firmy Tiger BRO Sp. z o.o.

Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane osobowe Osób korzystających ze witryny internetowej w celach wymienionych w tym regulaminie: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Firm, partnerów biznesowych, sponsorów, Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Osoby w celu wysylania biuletynów, informowania o procesie rekrutacji, castingu.

Tiger BRO Sp z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Oosby i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób trzecich (nieuprawnionych). Tiger BRO Sp. z o.o. nie może wykorzystywać zebranych danych w celach innych, niż wskazane w Regulaminie.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Tiger BRO Sp. z o.o. może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających witryne www.najlepszyznajlepszych.com następujących celach:
– identyfikacji Osób / Zawodników jako zalogowanych na witrynie internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych / Rejestracyjnych, ankiet lub danych logowania do strony,
– dostosowywania zawartości strony www.najlepszyznajlepszych.com do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony,
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.najlepszyznajlepszych.com.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego www.tiger.shop.pl (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Szczegółowe informacje na temat zmiany z ustawieniami dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Tiger BRO Sp. z o.o. przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk, pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzającej stronę www.najlepszyznajlepszychl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Osoby jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie internetowej oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Procesu Rejestracji i Rekrytacji oraz Castingu skutkuje brakiem możliwości procesu rejestracji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Osoby jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Tiger BRO Sp z o.o. podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Osoby lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Tiger BRO Sp. z o.o. (zgodnie z ustawa RODO o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów Tiger BRO Sp. z o.o.).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Uzytkownik naszego serwisu ma prawo dostępu do treści, swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

W przypadku udzielenia przez Osoby zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Tiger BRO Sp. z o.o. zgoda może być odwołana w każdym momencie.

W przypadku, gdy Tiger BRO Sp. z o.o. zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Oosoby w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Tiger BRO Sp. z o.o., osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Tiger BRO Sp. z o.o. poprzez poczte elektroniczną wysylając e-mail na adres info@tiger.shop.pl lub przesłanie stosownego pisma listownie na adres Tiger BRO Sp. z o.o. Eye of the Tiger, Al. Jana Pawła II 66, 00-170 Warszawa.

GOOGLE ANALYTICS
Tiger BRO Sp. z o.o. korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania naszych klientow ze Sklepu Internetowego i polepszania naszych usług.

Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na zlecenie Tiger BRO Sp. z o.o. Google Inc., będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze  strony przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze strony.
Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystania plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Szczegółowe informacje o zasadach jak działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nasz serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Regulamin i nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu www.najlepszyznajlepszych.com.

Tiger BRO Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Tiger BRO Sp. z o.o. odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy składać na adres: info@tiger.shop.pl